Program

II Krajowa Konferencja Konsumencka – 30 listopada 2018

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Sala 2 D im. Witolda Świdy w budynku D
ul. Uniwersytecka 7, 50-145 Wrocław

Pobierz program jako plik PDF

8.309.00Rejestracja uczestników
9.0010.00UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
* sala 2D

Prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Prof. Tadeusz Skoczny, CARS
Prof. dr hab. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych
10.0011.30 Jak skutecznie chronić konsumenta na rynku finansowym? Czy jest on racjonalny? Jak przeciwdziałać- missellingowi i innym nadużyciom na rynku finansowym?
PANEL EKSPERCKI – referaty naukowe
* sala 2D

Moderator: Dr Hab. Monika Namysłowska, Prof. Nadzw. UŁ

prof. Tomasz Nieborak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wartości i prawa człowieka a rynek finansowy
prof. Dorota Maśniak, Uniwersytet Gdański
Ochrona klienta jako wynik ewolucji ochrony praw konsumenta na rynku finansowym
prof. Dariusz Doliński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Nieracjonalność konsumenta na rynku finansowym
dr hab. Mariusz Fras, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Reguła rozsądku a model ochrony klienta (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków ubezpieczeniowych)
prof. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mechanizm zwalczania missellingu w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
dr hab. Marcin Olszak, Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski
Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym przez organ nadzoru bankowego w świetle wyników kontroli NIK- wybrane problemy prawne
dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Publikacja informacji o nałożonych sankcjach oraz innych środkach- jako publicznoprawny instrument ochrony konsumenta (klienta) na rynku finansowym
dr Joanna Rutecka- Góra, Szkoła Główna Handlowa
Poziom wiedzy finansowej Polaków i skuteczność edukacji finansowej w świetle badań naukowych
11.3011.45DYSKUSJA
- Model przeciętnego konsumenta rynku usług finansowych. Konsumenci wrażliwi
- Wzorzec przedsiębiorcy
- Pożądany model edukacja konsumentów i przedsiębiorców
- Czy edukacja konsumencka na rynku usług finansowych wpłynie na model przeciętnego konsumenta
- Ekonomia behawioralna
11.4512.15PRZERWA
12.1513.30 Doświadczenia uczestników rynku usług finansowych w ostatnich latach
PANEL EKSPERCKI – debata interesariuszy rynku finansowego
* sala 2D

Zakres dyskusji:
- Przewinienia w obszarze usług finansowych (produkt, model sprzedaży, miselling, wynagrodzenia sprzedawców)
- Konsument świadomy/nieświadomy i jego postawy
- Deklaracja wartości a ich egzekwowanie (aberracja). Standardy społecznej odpowiedzialności
- Czy zlecając sprzedaż delegowano odpowiedzialność?
- Odpowiedzialna sprzedaż czy misselling?
- Co z ryzykiem reputacyjnym?
- Strach przed regulatorem
- Czego brakuje uczestnikom rynku: ogólnej wiedzy, czy dostępu do informacji?

Uczestnicy dyskusji:
- Jarosław Borowski, Wicedyrektor Departamentu, Departament Budżetu i Finansów, Najwyższa Izba Kontroli
- Andrzej Nużyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Rynku, UOKiK
- Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno - Legislacyjnego Związku Banków Polskich
- Paweł Pytel, Wiceprezes Zarządu, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
- Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.
- Piotr Sułek, Stowarzyszenie Przywiązani do Polisy

Moderator: Mecenas Mirosława Szakun, Doradca Prawny KPF
13.3013.45DYSKUSJA
13.4514.45PRZERWA NA LUNCH
14.4516.15 Jak naprawiać rynek i postawy jego uczestników?
PANEL EKSPERCKI – debata interesariuszy rynku finansowego
* sala 2D

Zakres dyskusji:
- Komu służy produkt finansowy? Kto ponosi ryzyko?
- Deklaracja wartości i ich skuteczne egzekwowania. Rola organizacji branżowych
- Zasady dobrych praktyk przedsiębiorcy – docelowy model skutecznej samoregulacji
- Oświata finansowa – budowanie świadomości społecznej – dobór celów i narzędzi
- Edukacja finansowa i prawna
- Produkty fair (przejrzyste, zrozumiałe, proste)
- Wynagrodzenia pracowników ograniczające ryzyko misseling-u
- Spółki nowej ekonomii. Młody inwestor
- Jak budować długotrwałe relacje z klientem?
- Jak pomóc konsumentom - ofiarom misselling-u i jak zapobiegać temu zjawisku
- Deklaracje odpowiedzialnej sprzedaży, w rym rola mikroinicjatyw
- Informacja gospodarcza i kredytowa, pozytywna i negatywna historia kredytowa


Uczestnicy dyskusji:
- Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego
- Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, UOKiK
- Paweł Nogal, Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu
- Artur Nowak – Gocławski, Prezes Zarządu, ANG Spółdzielnia oraz Przewodniczący Rady, KPF
- Adam Parfiniewicz, Prezes Zarządu, Ultimo S.A.
- Adam Łącki, Prezes Zarządu, KRD BIG S.A.
- Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A.

Moderator: Prof. Bolesław Rok, Akademia Koźmińskiego
16.1516.30DYSKUSJA
16.30Podsumowanie i zakończenie Konferencji
Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Andrzej Roter, Prezes Zarządu, KPF

PANELE RÓWNOLEGŁE

Sala 2.02 D

12.1513.30 Czy i jak chronić konsumenta na rynku usług finansowych?
Panel naukowy równoległy
* Sala 2.02D

Moderator: prof. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Andrzej Michór, Uniwersytet Opolski
O granicach ochrony konsumenta na rynku finansowym
Agnieszka Wachnicka, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego
Misselling na rynku finansowym- geneza i sposoby przeciwdziałania
dr Bogna Bartosz, Uniwersytet Wrocławski
Czy warto inwestować w aktywizację 60+ na rynku finansowym?
dr Karolina Sztobryn, Uniwersytet Łódzki
Osoby niepełnosprawne na rynku usług finansowych
dr Beata Sieńko- Kowalska
Zasada rozważnego i świadomego konsumenta vs. zasada volenti non fitiniuria
dr Piotr Stanisławiszyn, Uniwersytet Opolski
Projektowane zmiany w upadłości konsumenckiej. Dokąd zmierza ustawodawca?
14.4516.15 Jaki jest konsument usług finansowych?
Panel doktorancki równoległy
* Sala 2.02D

Moderator: dr hab. Monika Szaraniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Agata Sobusiak, Uniwersytet Łódzki
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej– czy może stać się narzędziem zwiększania świadomości finansowej konsumentów? Przykład sprawy Baumeister.
mgr Elżbieta Świtalska, Politechnika Poznańska
Komunikacja z interesariuszami na rynku finansowym
mgr Katarzyna Godek, Uniwersytet Wrocławski
Zasady i instrumenty ochrony konsumenta a świadomy i wyedukowany konsument na rynku usług finansowych
Anna Urbanek, Uniwersytet Łódzki
Nowy ład dla konsumentów. Jakie zmiany na rynku finansowym spowoduje reforma prawa ochrony konsumentów?
mgr Katarzyna Jarnutowska, Uniwersytet w Białymstoku
Wybrane zagadnienia ochrony konsumenta usług finansowych
Mgr Mateusz Lewandowski, Uniwersytet Wrocławski
Możliwość egzekwowania miękkiego prawa w obszarze rynku finansowego w kontekście ochrony praw konsumenta

Sala 2.04 D

12.1513.30 Mechanizmy ochrony konsumenta na rynku usług finansowych
Panel naukowy – równoległy
* Sala 2.04D

Moderator: dr hab. Marcin Olszak, Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski

dr Ludwika Malewska- Mostowicz
Ekonomia behawioralna i jej wpływ na ochronę praw konsumenta
dr inż. Julitta Koćwin, Uniwersytet Wrocławski
Etyka na rynku usług finansowych
dr Paweł Nowak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Nieprawidłowości w sprzedaży łączonej kredytów konsumenckich i ubezpieczeń
Mgr Dawid Rogoziński, Uniwersytet Gdański
Misseling w usługach bancassurance
Mgr Bartosz Wyżykowski, radca prawny
Dochodzenie indywidualnych roszczeń z tytułu missellingu - problemy praktyczne
Mgr Magdalena Paleczna, Uniwersytet Wrocławski
Konsument na rynku usług kredytowych. Racjonalne czy nieracjonalne zachowanie konsumenta?
Patryk Kania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rozkład odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane w bankowości internetowej na przykładzie orzecznictwa polskich sądów
Mgr Piotr Gałązka, Związek Banków Polskich Przedstawiciel w Brukseli
Systemy dystrybucji detalicznych instrumentów inwestycyjnych w państwach członkowskich UE w ocenie Komisji Europejskiej
14.4516.15Panel studencki równoległy
* Sala 2.04D

Moderator: dr hab. Mariusz Fras, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Monika Cichocka, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Edukacja finansowa w Polsce
Marcin Frąckiewicz, Aleksandra Omelan, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Zjawisko missellingu w „kotłowniach” finansowych
Kamil Rybyczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prawo do informacji- rzeczywista czy iluzoryczna ochrona praw konsumenta
Katarzyna Korolak, Uniwersytet Wrocławski
Znajomość praw i obowiązków klientów banków w świetle przeprowadzonych badań
Anna Kwiecień, Uniwersytet Wrocławski
Bariery utrudniające konsumentom korzystanie z usług bankowych - wynik niewystarczającej wiedzy konsumenta czy braku przejrzystości rynku usług bankowych?
Agnieszka Panek, Uniwersytet Wrocławski
Czy konsumenci i instytucje finansowe są gotowe na nowoczesne usługi finansowo - technologiczne? – świadomość konsumentów i przejrzystość informacyjna w świetle Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych ( RODO ).