Wniosek do Komisji Etyki

Jak złożyć skargę do Rzecznika/Komisji Etyki KPF?

Każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, mogą zgłosić do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki KPF przypadki naruszenia przez Członka  KPF postanowień Zasad Dobrych Praktyk (link).

 

Zgodnie z § 8 Regulaminu Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) powinien zawierać:
a) określenie wnioskodawcy,
b) zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk,
c) wskazanie osób, które zdaniem wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
d) kopię całej posiadanej przez wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:
a) w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
b) za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
c) w formie email, na adres: etyka@kpf.pl.

 

Ponadto należy przesłać podpisane upoważnienie do pozyskania i przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na wystąpienie Rzecznika/Komisji Etyki do firmy członkowskiej o informacje i dokumenty dotyczące okoliczności, opisanych w skardze


Oryginały upoważnienia
w 2 egzemplarzach należy w wersji papierowej przesłać na adres Biura KPF w Gdańsku.

 

DO POBRANIA:

Upoważnienia dla osoby fizycznej/konsumenta

Upoważnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upoważnienie dla spółki/osoby prawnej

 

Przed złożeniem skargi proszę zapoznać się z aktualną listą Członków KPF dostępną TUTAJ.

Komisja Etyki KPF może prowadzić postępowania mające na celu zbadanie, czy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk KPF wyłącznie przez członków KPF.