Wniosek do Komisji Etyki

Zgodnie z § 8 Regulaminu Pracy Komisji Etyki, wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) powinien zawierać:

  1. określenie Wnioskodawcy,
  2. zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie Wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk,
  3. wskazanie osób, które zdaniem Wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
  4. kopię całej posiadanej przez Wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy,
  5. zgodę Wnioskodawcy na udostępnienie przez przedsiębiorstwo, będące stroną postępowania, informacji na temat przebiegu postępowania przedsiębiorstwa w sprawie, której dotyczy wniosek, w tym informacji, które mogą dotyczyć osoby Wnioskodawcy.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@kpf.pl.