Komunikaty prasowe

Europejski rynek consumer finance w dobrej formie pomimo malejącej dynamiki

03/04/2019
Na koniec IV kwartału 2018 roku członkowie EUROFINAS – federacji zrzeszającej i reprezentującej na forum europejskim krajowe organizacje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, zwiększyli wartość nowo udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Choć dla wielu krajów ostatni kwartał minionego roku był...

Proponowana zmiana limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu wymaga rzetelnej analizy ekonomicznej

29/03/2019
Ograniczenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu do wysokości wskazanej w projekcie ustawy, przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 18 lutego br., spowoduje istotne ograniczenie liczby przyznawanych kredytów konsumenckich. To zaś przyczyni się m.in. do poszerzenia zjawiska wykluczenia finansowego i rozbudowy szarej strefy. Skutkiem mniej oczywistym, ale równie ważnym ze względu na zapowiadane spowolnienie gospodarcze...

Inicjatywy KPF w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”

28/03/2019
Najnowsza edycja publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki – wskazuje, że coraz więcej firm realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W zacnym gronie tych instytucji kolejny już raz znalazła się Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Trzy realizowane przez naszą organizację projekty – jeden nowy i...

KPF stara się o zacieśnienie współpracy z instytucjami ochrony praw konsumentów

27/03/2019
Rzecznik Etyki i Komisja Etyki jako organy statutowe KPF, nieustannie dążące w swych działaniach do poprawy ochrony praw konsumenta, po raz kolejny zainicjowały akcję nakierowaną na zapewnienie większej skuteczności działań, podejmowanych przez KPF w celu monitorowania jakości praktyk biznesowych występujących na rynku usług finansowych. Dla wywarcia pozytywnego oddziaływania na cały...

Polacy nie podzielają optymizmu autorów zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej

27/03/2019
Od roku 2014, czyli od momentu wejścia w życie znowelizowanych przepisów upadłościowych, roczna liczba upadłości konsumenckich wzrosła ponad trzykrotnie. Pomimo tak nadzwyczajnej dynamiki, w opinii części interesariuszy potrzebna jest pilna i głęboka interwencja legislacyjna. Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło w dniu 6 marca 2019 r. kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy...

Kryzys czy prosperity, czyli wyzwania na rynku finansowym

25/03/2019
Wielu ekonomistów prognozuje kryzys, a przynajmniej duże spowolnienie gospodarcze w skali globalnej, najpóźniej w 2020 roku. Eksperci oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych podjęli się analizy czynników, które w najbliższej przyszłości mogą mieć największy wpływ na funkcjonowanie wybranych sektorów rynku finansowego, reprezentowanych przez KPF. Aby móc dobrze zdefiniować...

Potrzeba skuteczności w ściganiu i karaniu przypadków lichwy, a nie zmian w prawie

22/03/2019
Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych z uwagą zapoznali się z projektem ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, przedstawionym 18 lutego br. przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszyscy uczestnicy rynku, zarówno przedsiębiorcy jak i ich klienci, zapewne popierają co do zasady ideę skutecznej walki z działaniami przestępczymi, polegającymi na lichwie....

Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej w zakresie zmian w ustawie o kredycie konsumenckim niezgodny z prawem UE

19/03/2019
Przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.) przewiduje nowelizację kilku ważnych regulacji prawnych, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, powołując się na tzw. zasadę pełnej harmonizacji, wskazują, że jest to...

Rzecznicy konsumentów wyróżnieni przez UOKiK i KPF

15/03/2019
W tym roku mija 20 lat od momentu wejścia w życie obowiązku powoływania miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów przez samorządy powiatowe. 13 marca br., podczas konferencji, zorganizowanej przez UOKiK z okazji Światowego Dnia Konsumenta, prezes UOKiK wyróżnił 30 rzeczników konsumentów, dziękując za ich zaangażowanie i nastawienie do wyzwań konsumenckich, przed...

Jak gospodarstwa domowe zniosą ewentualne podwyżki cen energii?

14/03/2019
Pomimo tego, że Rząd wycofał się z zapowiadanych pod koniec ubiegłego roku podwyżek cen energii elektrycznej, nie gasną obawy polskich gospodarstw domowych przed ich wzrostem. W najnowszej edycji cyklicznego badania na temat sytuacji na rynku consumer finance, realizowanego przez KPF i IRG SGH, zbadano opinie gospodarstw domowych na temat znaczenia cen...