Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez KPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  I kwartał 2019

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@kpf.pl


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim KPF.NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – II kwartał 2019

Nowy Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 50,0 (spadek z 54,6)

W II kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance uległa pogorszeniu do poziomu 50 p.p. (z 54,6 p.p. zanotowanych w poprzednim badaniu). Odczyt jest ponadto niższy niż zanotowany przed rokiem (o 8,8 p.p.). Mimo zanotowanej poprawy w poprzednim badaniu, barometr wykazuje trend tendencję spadkową w okresie ostatnich kilku kwartałów.

Barometr Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku. Obecny poziom jest na granicy wartości krytycznej, a trend jest spadkowy co oznacza, że w nadchodzących kwartałach będziemy mieli raczej do czynienia ze spowolnieniem dynamiki kredytu dla gospodarstw domowych. Należy mieć jednak na uwadze, że obserwowane ostatnio silne wahania wartości barometru, powodują że trudno jest jednoznacznie ocenić trwałość obserwowanych obecnie tendencji.

W ostatnich kilku miesiącach dynamika kredytu dla gospodarstw domowych ustabilizowała się na poziomie 6,5–7%, w tym kredytu konsumpcyjnego na ok. 8,8%. Nie widać więc jeszcze w tych danych spowolnienia, jednak
w świetle ostatnich odczytów Barometru CF w nadchodzących kwartałach dynamika ta ulegnie jednak raczej spowolnieniu. Poziom kredytowania w relacji do PKB będzie stabilny.

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.


2019 2018 2017 2016 2015 2014
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014

2016

20