Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez KPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  I kwartał 2019

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@kpf.pl


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim KPF.NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – I kwartał 2019

Nowy Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 54,6 (wzrost z 49,1)

W I kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance uległa istotnej poprawie (po negatywnej korekcie w poprzednim badaniu) i tym samym powróciła do poziomu powyżej 50 punktu. Jego wartość zwiększyła się do 54,6 pkt, o 5,4 pp. względem poprzedniego kwartału, przy czym jest to odczyt nadal niższy niż przed rokiem. Barometr Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku.

Obserwowane ostatnio silne wahania wartości barometru powodują, że trudno jest jednoznacznie ocenić trwałość obserwowanych obecnie tendencji. Analiza wartości barometru wygładzonego z wahań krótkookresowych, mimo obecnej poprawy, ukazuje jednak lekką tendencję spadkową barometru CF.

W świetle tendencji obserwowanych w naszym otoczeniu gospodarczym, oczekiwanego spowolnienia w gospodarce UE, w tym również w Polsce, należy oczekiwać spowolnienia wzrostu na rynku Consumer Finance w średniej perspektywie. Można też oczekiwać większej zmienności wskazań barometru, co obserwujemy już od kilku kwartałów. Jest to objaw większej niepewności co do formułowania oczekiwań przez gospodarstwa domowe w momencie, kiedy zbliżamy się do punktu zwrotnego w cyklu koniunkturalnym. Oczywiście pozytywną informacją jest to, że spadek barometru obserwowany w II połowie ub.r. został obecnie przełamany i nie pogłębił się.

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.


2019 2018 2017 2016 2015 2014
I kwartał 2019 IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014

2016

20