Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez KPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  IV kwartał 2018

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@kpf.pl

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim KPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – IV kwartał 2018

Nowy Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 48,9 (spadek z 56,5)

 

W IV kwartale 2018 r. Barometr Rynku Consumer Finance uległ znaczącemu pogorszeniu – jego wartość zmniejszyła się do poziomu 48,9 punktu, prawie o 8 pp., jednocześnie zmniejszeniu uległy wszystkie składowe barometru. Co warte zauważenia, wartość barometru spadła poniżej wartości referencyjnej 50 punktów po prawie 3 latach utrzymywania się powyżej tego poziomu. Barometr Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom
50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy bieżące załamanie wskazań barometru jest trwałe. Bieżące dane z sektora finansowego wskazują na utrzymującą się wysoką dynamikę kredytu konsumpcyjnego. W relacji do PKB kredyt konsumpcyjny utrzymuje się na poziomie ok. 8,5% PKB i ta relacja jest stabilna od dłuższego okresu. Wartość Barometru na poziomie poniżej 50 pkt., gdyby się utrzymała, wskazywałaby na stagnację dynamiki kredytu w przyszłym roku. Należy jednak mieć na uwadze, że ta korekta może mieć charakter jednorazowy i wymaga potwierdzenia w kolejnych danych. Niemniej jednak w świetle ogólnych nastrojów ekonomicznych gospodarstw domowych można oczekiwać, że nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego, jak również dynamiki kredytu.

 

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.

 


2018 2017 2016 2015 2014 2013
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014
IV kwartał 2013
III kwartał 2013
II kwartał 2013
I kwartał 2013

2016

20