Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach (bezpośrednio), a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa (pośrednio). Badanie prowadzone jest w oparciu o kwestionariusz ankietowy przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu i umożliwiający cykliczne porównania między okresami w następujących obszarach:

 • oceny i prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce,
 • oceny i prognozy portfela należności w polskich firmach,
 • identyfikacji skali problemu nieterminowej obsługi zobowiązań w przedsiębiorstwach w Polsce,
 • określenia struktury terminowej przeterminowanych należności polskich przedsiębiorstw,
 • identyfikacji barier wynikających z nieterminowej obsługi zobowiązań,
 • określenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na skutek występowania zatorów płatniczych.

Raport z badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw zawiera opis:

 • ogólnej sytuacji gospodarczej od strony popytu i podaży,
 • czynników makroekonomicznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw,
 • sytuacji poszczególnych grup przedsiębiorstw, w szczególności:
 • sytuację w wybranych województwach mających znaczącą reprezentację w próbie,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na obszar działalności – branżę,
 • metodyki prowadzonego badania wraz ze wzorem kwestionariusza ankietowego.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: III kwartał 2018 (październik 2018)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@kpf.pl

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim KPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – kwiecień 2019

Wskaźnik INP wyniósł 87,0 (spadek z 89,2)

 

Po osiągnięciu historycznego szczytu w styczniu 2018 r. na poziomie 92,1 punktu, w kolejnych badaniach wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) oscylowała wokół 90 punktów. Najnowsze badanie wskazuje na kolejny już, ale znacznie silniejszy niż wcześniejsze, spadek wartości INP. W kwietniu 2019 r. wartość INP wyniosła 87 punktów, co jest najniższą wartością indeksu od lipca 2013 r.

W kontekście historycznym, wartość INP bardzo mocno zbliżyła się do długoterminowej średniej (tj. liczonej od 2009 r.), która wynosi 87,5 punktu. Z perspektywy krótkookresowej, tj. za ostatnie trzy lata, sytuacja jest jeszcze bardziej pesymistyczna. Do spadku INP przyczynił się głównie wzrost pesymizmu odnośnie kształtowania się problemów z wyegzekwowaniem należności w kolejnym kwartale oraz wydłużenie średniego okresu przeterminowania nieuregulowanych w terminie należności.

Pomimo że według szacunków Narodowego Banku Polskiego wzrost PKB Polski za 2018 r. wyniesie poniżej 5%, a tendencja wyhamowywania dynamiki PKB będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach, to wciąż w najbliższym czasie można spodziewać się korzystnego otoczenia gospodarczego, co potwierdzają np. najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego – szczególnie na tle innych państw UE, w których obserwowane są pierwsze sygnały recesji. Taką tezę potwierdzają również dane dotyczące inwestycji, których dynamika w czwartym kwartale 2018 r. była równa 6,7%, jak i stabilnie rosnąca konsumpcja (4,5% w ostatnim kwartale minionego roku). Nie bez znaczenia jest również wysoka (7,9%) dynamika eksportu.

INP jest wskaźnikiem złożonym składającym się z sześciu komponentów. Na jego spadek przełożył się wzrost średniego udziału nieterminowych należności w portfelach firm oraz wydłużenie średniego okresu przeterminowania. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnący odsetek przedsiębiorstw, dla których nieuregulowane w terminie należności stanowią barierę w prowadzeniu działalności.

 


2019 2018 2017 2016 2015 2014
I kwartał 2019 IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015
II kwartał 2015
I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014