Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach (bezpośrednio), a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa (pośrednio). Badanie prowadzone jest w oparciu o kwestionariusz ankietowy przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu i umożliwiający cykliczne porównania między okresami w następujących obszarach:

 • oceny i prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce,
 • oceny i prognozy portfela należności w polskich firmach,
 • identyfikacji skali problemu nieterminowej obsługi zobowiązań w przedsiębiorstwach w Polsce,
 • określenia struktury terminowej przeterminowanych należności polskich przedsiębiorstw,
 • identyfikacji barier wynikających z nieterminowej obsługi zobowiązań,
 • określenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na skutek występowania zatorów płatniczych.

Raport z badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw zawiera opis:

 • ogólnej sytuacji gospodarczej od strony popytu i podaży,
 • czynników makroekonomicznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw,
 • sytuacji poszczególnych grup przedsiębiorstw, w szczególności:
 • sytuację w wybranych województwach mających znaczącą reprezentację w próbie,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na obszar działalności – branżę,
 • metodyki prowadzonego badania wraz ze wzorem kwestionariusza ankietowego.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: IV kwartał 2018

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@kpf.pl

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim KPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – styczeń 2019

Wskaźnik INP wyniósł 89,2 (spadek z 89,8)

 

Po osiągnięciu historycznego szczytu w styczniu 2018 r. na poziomie 92,1 punktu, w kolejnych badaniach wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) oscylowała wokół 90 punktów. Najnowsze badanie wskazuje jednak na spadek wartości INP, a w styczniu 2019 r. wartość INP wyniosła 89,2 punktu. Świadczy to o rosnącym pesymizmie w obszarze nieterminowych należności.

W kontekście historycznym, wartość INP zbliża się do długoterminowej średniej (tj. liczonej od 2009 r.), która wynosi 87,5 punktu. Z perspektywy krótkookresowej, tj. za ostatnie trzy lata, sytuacja jest bardziej pesymistyczna, gdyż obecnie INP znajduje się już zdecydowanie poniżej jej poziomu wynoszącego 90,8 punktu.

INP jest wskaźnikiem złożonym składającym się z sześciu komponentów. Na jego spadek przełożył się wzrost średniego udziału nieterminowych należności w portfelach firm oraz wydłużenie średniego okresu przeterminowania. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnący odsetek przedsiębiorstw, dla których nieuregulowane w terminie należności stanowią barierę w prowadzeniu działalności.

 


2018 2017 2016 2015 2014 2013
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015
II kwartał 2015
I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014
IV kwartał 2013
III kwartał 2013
II kwartał 2013
I kwartał 2013