Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach (bezpośrednio), a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa (pośrednio). Badanie prowadzone jest w oparciu o kwestionariusz ankietowy przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu i umożliwiający cykliczne porównania między okresami w następujących obszarach:

 • oceny i prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce,
 • oceny i prognozy portfela należności w polskich firmach,
 • identyfikacji skali problemu nieterminowej obsługi zobowiązań w przedsiębiorstwach w Polsce,
 • określenia struktury terminowej przeterminowanych należności polskich przedsiębiorstw,
 • identyfikacji barier wynikających z nieterminowej obsługi zobowiązań,
 • określenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na skutek występowania zatorów płatniczych.

Raport z badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw zawiera opis:

 • ogólnej sytuacji gospodarczej od strony popytu i podaży,
 • czynników makroekonomicznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw,
 • sytuacji poszczególnych grup przedsiębiorstw, w szczególności:
 • sytuację w wybranych województwach mających znaczącą reprezentację w próbie,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na obszar działalności – branżę,
 • metodyki prowadzonego badania wraz ze wzorem kwestionariusza ankietowego.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: II kwartał 2018

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@kpf.pl

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim KPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – lipiec 2018

Wskaźnik INP wyniósł 90,2 (wzrost z 89,9)

 

W styczniu 2018 r. Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) osiągnął najwyższą wartość w historii badania (tj. 92,1 punktu). O ile kolejne badanie wykazało pogorszenie się sytuacji nieterminowych należności, o tyle najnowsze badanie sugeruje odwrócenie tego trendu – w lipcowym badaniu INP wzrósł z 89,9 punktu do 90,2 punktu. W kontekście historycznym, obecna wartość INP jest wyższa od średniej za cały okres badania (tj. od stycznia 2009 r.), która obecnie wynosi 87,4 punktu. Patrząc na krótkookresową perspektywę historyczną tj. ostatnie trzy lata, sytuacja jest bardziej pesymistyczna, gdyż krótkookresowa średnia historyczna INP wynosi aż 91,1 punktu.

Nieprzerwanie wysoki wzrost gospodarczy bez wątpienia przekłada się na tworzenie korzystnego otoczenia gospodarczego. Elementami, które mogą negatywnie przełożyć się na sytuację przedsiębiorstw są spowalniająca w pierwszym kwartale 2018 r. konsumpcja oraz niespodziewany spadek dynamiki eksportu. Czynnikiem, który przemawia za długoterminowym optymizmem gospodarczym przedsiębiorców jest znaczący wzrost dynamiki
inwestycji.

INP jest wskaźnikiem złożonym składającym się z sześciu komponentów. W bieżącym kwartale na pogorszenie wskazań INP szczególnie istotny wpływ miał wzrost obecnej i oczekiwanej skali problemu nieterminowych należności. Równocześnie należy zwrócić uwagę na wzrost pesymizmu odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 

 


2018 2017 2016 2015 2014 2013
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015
II kwartał 2015
I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014
IV kwartał 2013
III kwartał 2013
II kwartał 2013
I kwartał 2013